Revize kategorií Oběžné mince ČR 1993-2018  a  Sada oběžných mincí  ČR 1993-2018.
Přijímáme objednávky pouze z České republiky.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 


Všeobecná ustanovení

Tyto  obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu OBĚŽNÉ MINCE umístěného na webovém rozhraní www.obezne-mince.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi


Prodávajícím

SAGAU spol. s r.o., se sídlem Drobného 312/48, Černá Pole, 602 00 Brno,

IČ: 05652618,

DIČ: CZ05652618,                                     

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 97163,

Telefonní číslo: +420 602 596 088

Kontaktní e-mail: sveda@sagau.cz

a  

Kupujícím.

 

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu prodávajícímu, včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedenou v objednávce.

Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1.          Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

1.2.          O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že kupující je spotřebitelem, tj. fyzickou osobou a zboží kupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na kupujícího ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3.          Kupující jako spotřebitel má především tyto zvláštní práva:

-      právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);

-      nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);

-      právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);

-      právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3 těchto obchodních podmínek).

1.4.          Právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

-      těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím;

-      Reklamačním řádem, podle kterého bude prodávající postupovat při reklamaci zboží;

-      Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu osobních údajů kupujícího, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

-      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

-      objednávkou a jejím přijetím ze strany prodávajícího;

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

-      zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „občanský zákoník“);

-      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se bydliště nebo sídlo kupujícího nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní  poměr prodávajícího obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5.          Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasí s nimi.

Znění obchodních podmínek prodávající může měnit či doplňovat. Práva a povinnosti kupujícího se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2.       PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.          Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího.

2.2.          Obsah kovů, váha, rozměry, rok vydání a další údaje mincí a medailí uvedených na webových stránkách prodávajícího www.obezne-mince.cz  jsou údaji, které vycházejí z údajů České národní banky (ČNB), Slovenské národní banky (SNB), České mincovny (ČM), Mincovny Kremnica (MK), ostatních bank, mincoven, dodavatelů a numismatických katalogů.

2.3.          Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu a v souladu se specifikací podle uvedeného popisu, odpovídajícímu obvyklému značení u mincí a medailí:

-          kvalita    PROOF /leštěné razidlo/       -     PROOF

-          kvalita     0/0        /ražební lesk/           -     UNC   /Uncirculated/  

-          kvalita    -0/0-                                           -    gEF    /Good extremely fine/

-          kvalita      1/1     /neotřelá z oběhu/    -     EF    /Extremely fine/

-          kvalita    - 1/1-                                          -     aEF    /Abount extremely fine/

-          kvalita      2/2    /nepatrně neotřelá /   -    VF    /Very fine/

-          kvalita    - 2/2-                                           -    aVF    /Abount very fine/

-          kvalita      3/3    /otřelá  z oběhu/             -    F    /Fine/

2.4.          Fotografie a obrázky zboží zveřejněné na webových stránkách www.obezne-mince.cz  jsou ilustrativní (rozdíl v odstínu barev, velikostí apod.). Fotografie jsou chráněny autorským právem.

 

3.       KUPNÍ SMLOUVA

3.1.          Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH. Výjimku tvoří ceny investičního zlata, jehož prodej je v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů osvobozen od daně z přidané hodnoty. Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany prodávajícího.

3.2.          Objednávku může kupující podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní prodávající umožňuje.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (dodací a případně fakturační adresy).

Před závazným odesláním objednávky bude kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace je poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podá kupující stisknutím tlačítka „Klikněte sem a zadejte text.“. Údaje uvedené v závazné objednávce považuje prodávající za správné a úplné. O jejich případné změně bezodkladně informuje kupující prodávajícího telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky bude prodávající informovat kupujícího. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky ze strany prodávajícího, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud prodávající bude mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může prodávající kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

3.3.          Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno přijetí objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky bude kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu, která je uvedena v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je kupujícím uhrazena celá kupní cena, nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 3.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

3.4.          Objednávku, kterou prodávající dosud nepřijal (tj. nebylo kupujícímu zasláno přijetí objednávky ze strany prodávajícího podle článku 3.3 těchto obchodních podmínek), může kupující zrušit objednávku telefonicky nebo e‑mailem.  Všechny přijaté objednávky kupujícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), má prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

3.5.          Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím prodávajícím podle článku 3.3 těchto obchodních podmínek.

3.6.          Smlouvu je uzavřena v českém jazyce, ledaže se výslovně strany dohodnou na jiném jazyce.

3.7.          Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka kupujícího a její přijetí prodávajícím. Celá smlouva bude kupujícímu zaslána e‑mailem nebo na jeho žádost vytištěná a odeslána poštou. Při zasílání poštou může prodávající požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

3.8.          Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) prodávající archivuje v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

4.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.          Kupní cenu uhradí kupující bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (pokyny jsou součástí potvrzení objednávky).

4.2.          Cena je splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Závazek kupujícího uhradit cenu při bezhotovostní platbě je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.3.          Platba zboží v českých korunách (Kč).

4.4.          Zálohu na kupní cenu může prodávající požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 10.000 Kč.

Dále může prodávající požádat kupujícího o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).


                                                                                                        p o k r a č o v á n í