Revize kategorií Oběžné mince ČR 1993-2018  a  Sada oběžných mincí  ČR 1993-2018.
Přijímáme objednávky pouze z České republiky.

Všeobecné obchodní podmínky - pokračování

5.       DODACÍ PODMÍNKY

5.1.          Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Nabízí-li prodávající více způsobů dodání zboží, kupující může konkrétní způsob dodání zboží zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy kupující nezvolí, může ho určit prodávající.

5.2.          Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny níže:

Dodání Českou poštou
doporučené psaní - 49 Kč (objednávky do 600 Kč bez DPH)
cenné psaní - 55 Kč (objednávky do 10 000 Kč bez DPH), 86 Kč (objednávky do 50 000 bez DPH)
poštovné zdarma nad 50 000 Kč


V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5.3.          Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expeduje prodávající do tří pracovních dnů od připsání platby na účet.

Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude prodávající informovat kupujícího.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je zboží kupujícímu doručeno. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

5.4.          Při převzetí zboží zkontroluje kupující neporušenost obalu zboží. Pokud zjistí nedostatky, neprodleně informujte dopravce i prodávajícího. V případě odmítnutí zásilky s poškozeným obalem nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy měli kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinili), na kupujícího přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.5.          Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které jemu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále v takovém případě má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

 

6.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.          Od kupní smlouvy může kupující odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na doručovací adresu nebo e-mail prodávajícího. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí prodávající.

Odstoupení od smlouvy nemusí kupující zdůvodňovat.

6.2.          Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li kupujícímu společně se zbožím poskytnut s jeho souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek bude zaslán zpět prodávajícímu společně s vraceným zbožím.

6.3.          V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.4.          Zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu jeho sídla. Zboží nezasílat na dobírku. Zboží zaslané na dobírku není povinen prodávající převzít.

K vrácenému zboží kupující přiloží:

-      kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

-      písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na formuláři prodávajícího nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uvede kupující adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6.5.          Veškeré přijaté peněžní prostředky prodávající vrátí kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dříve, než kupující vrátí zboží nebo prokáže prodávajícímu, že zboží bylo odesláno na jeho adresu.

Vedle kupní ceny má kupující i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží. Jestliže však kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízím prodávající, budou vráceny náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu jím nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze budou prodávajícím vráceny:

-      stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, nebo

-      způsobem, jakým bude kupující požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů může prodávající peníze vždy vrátit i zasláním na kupujícím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud prodávajícímu do deseti dnů od odstoupení od smlouvy kupující žádný jiný nesdělí). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovuje kupující svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že kupujícímu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu prodávajícího hradí kupující a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6.          Při zasílání kupující zabalí zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud prodávající zjistí, že, kupujícím vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídá kupující prodávajícímu za takto sníženou hodnotu zboží.

6.7.          Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

-      technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 3.5 těchto obchodních podmínek);

-      zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevydává, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

-      plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude prodávající o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat kupujícího. Odstoupení je vůči kupujícímu účinné okamžikem doručení.

Pokud kupující již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátí prodávající neprodleně přijatou částku bezhotovostně na účet, který pro tento účel zvolil kupující, nebo ze kterého provedl úhradu. Peníze prodávající vrátí kupujícímu do tří dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a je-li  kupující spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při  uplatňování  práv z vadného plnění  prodávající bude postupovat v souladu s  Reklamačním řádem fy SAGAU spol.  s  r.o.

 

8.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.          K prodeji zboží je prodávající oprávněni na základě živnostenského oprávnění.  

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Kontrolu dodržování zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších předpisů provádí Puncovní úřad (http://www.puncovniurad.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.2.          Případné stížnosti vyřizuje prodávající prostřednictvím kontaktního e-mailu. Dále se kupující může obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k zákazníkům prodávající není vázán žádným kodexem chování.

8.3.          Je-li kupující spotřebitel a vznikne-li spor ze smlouvy, který se prodávajícímu nepodaří vyřešit přímo, má kupující právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé vůči prodávajícímu uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které kupující zakoupili u prodávajícího, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může kupující rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4.          České puncovní značky, které udávají ryzost, tj. poměrný hmotnostní obsah čistého drahého kovu ve slitině, kupující nalezne zde.

             Prodávající je registrován u Puncovního úřadu, se sídlem Kozí 4, 110 00 Praha 1.

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady kupujícího vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradí kupující. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi prodávajícím a kupujícími probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Prodávající bude vše doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo uživatelském účtu kupujícího.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2017